Zpracování os. údajů – Cashless

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost NFCtron a.s., IČO: 07283539 (dále jen „my“ nebo „NFCtron“) má zájem Vám poskytovat služby prostřednictvím aplikace NFCtron Pass. Za účelem poskytování těchto služeb je nutné zpracovávat osobní údaje. Vzhledem k tomu, že osobní údaje jsou velmi cenné a zároveň velmi lehce zneužitelné, společnost NFCtron věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké Vaše osobní údaje v rámci používání aplikace NFCtron Pass zpracováváme, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva (dále jen „Zásady zpracování osobních údajů“).

A. Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost NFCtron a.s., IČO: 07283539, se sídlem Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25707 (dále jen jako „NFCtron“);

Pořadatel akce, na kterou máte zájem jít (dále jen jako „Pořadatel“) může také někdy být správcem osobních údajů, a to v případě, kdy pro organizaci akce v určité míře potřebuje Vaše osobní údaje. V takovém případě by Vám však před předáním Vašich osobních údajů Pořadateli akce byla tato informace sdělena. Pořadatel akce je u každé akce uveden tak, abyste měli před zakoupením vstupenky nebo kreditu možnost se seznámit s tím, kdo je tímto Pořadatelem, a tedy případným správcem Vašich osobních údajů. Pořadatel však Vaše osobní údaje běžně nezpracovává a od NFCtron dostává veškeré údaje anonymizované a veškeré zpracování provádí za Pořadatele a na jeho účet NFCtron.

B. Od koho osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme zpravidla přímo od Vás, na základě Vaší registrace, při které Vaše osobní údaje zadáte přímo Vy do platformy NFCtron Pass a při nákupu vstupenek a kreditu. Může se stát, že Vám bude poskytnuta možnost zadat dobrovolně další osobní údaje, které nejsou nutné k registraci ani k nakupování vstupenek či kreditu. Takovéto informace budou zpracovávány výhradně jen pro účely, které budou u možností zadání označeny.

Uživatel aplikace je u některých služeb oprávněn koupit vstupenky nebo kredit pro třetí osoby a může být za tímto účelem vyzván k vyplnění osobních údajů třetích osob. NFCtron nad těmito osobními údaji nemá žádnou kontrolu a tyto osobní údaje jsou aktivně vyplňovány uživatelem NFCtron Pass. Uživatel vyplňující do aplikace NFCtron Pass osobní údaje třetích osob je odpovědný za správnost takto vyplněných údajů a zavazuje se, že takto nebude činit proti vůli této třetí osoby a zavazuje se seznámit tuto třetí osobou s účelem, za jakým tyto osobní údaje poskytuje.

C. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a další údaje sloužící k identifikaci Vaší osoby, které se nám rozhodnete sdělit;
 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení a fakturační adresa;
 3. data, která jsou potřebná k tomu, abychom s Vámi mohli provádět transakce, přičemž jde o běžné údaje, které jsou zpracovávány při platbách platební kartou, a to: jméno, adresa, číslo platební karty, datum vypršení platnosti platební karty a tzv. CVV/CVC bezpečnostní kód;
 4. data týkající se Vámi v minulosti navštívených Akcí a výše nabitého kreditu.

Z těchto výše uvedených údajů jsou pro registraci vyžadovány následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail a telefonní číslo.

V případě, že je Vám poskytnuta možnost v rámci NFCtron Pass poskytnout jakékoliv další osobní údaje nad rámec jména, příjmení, data narození, adresy, e-mailu a telefonního čísla, je tak činěno Vámi dobrovolně a tyto osobní údaje nejsou vyžadovány k přístupu do aplikace NFCtron Pass, mohou však sloužit k usnadnění naší další spolupráce.

D. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

D.1. V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 1. bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a d) GDPR); nebo
 2. na základě Vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez Vašeho souhlasu závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici k nám vystupujete a jaké služby systému NFCtron Pass využíváte.

Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem služby, které jsou u nás či naším prostřednictvím objednány, nebo pokud s námi komunikujete, a to za účelem této komunikace.

D.2. Pokud u nás vytvoříte účet NFCtron Pass

Abyste s námi mohli spolupracovat, je potřeba se ve webové aplikaci NFCtron Pass zaregistrovat, potom se Vás týkají zpracování, která slouží k vytvoření účtu služby NFCtron Pass. Provádíme tedy následující zpracování:

D.2.1.  Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud u nás vytvoříte účet jako fyzická osoba, zpracováváme Vaše osobní identifikační a kontaktní údaje za účelem přípravy, uzavření a plnění případných smluv s Vámi. Pokud u nás takto založíte uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž Vaše nastavení – osobní údaje, které vyplníte na svůj profil.

To, že tyto údaje použijeme za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s Vámi, znamená, že je použijeme zejména:

 • abyste mohli využívat aplikaci NFCtron Pass k nákupu vstupenek na akce a kreditu;
 • abychom s Vámi mohli ohledně služeb NFCtron Pass komunikovat, například Vám poskytovat podporu a poskytovat veškeré funkcionality, opravovat Vaše údaje a celkově aby mohla celá služba pro Vás správně pracovat;
 • v aplikaci Vám nabízet akce, které by Vás mohly zajímat;
 • v souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k tomu, aby sloužily výše popsanému účelu, tedy po tu dobu, dokud si přejete službu NFCtron Pass využívat. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly (například v případě, kdyby byl proti Vám veden soudní spor, případně by byly evidovány nezaplacené částky mezi námi a Vámi), a to po dobu celkem čtyř let, tj. trvání promlčecí doby v délce tři roky plus jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy je zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

D.2.2.  Zpracování na základě oprávněného zájmu

Vaše údaje také můžeme zpracovávat tzv. z důvodu našeho oprávněného zájmu. Takovým oprávněným zájmem je například:

  • přímý marketing, především nabízení našich služeb Vám jako zákazníkům:

          Vzhledem k tomu, že o Vás zpracováváme určité údaje především o tom, jaké akce jste navštívili, můžeme Vám pak další akce nabízet podle těchto údajů, za tímto účelem tedy budeme také zpracovávat údaje uvedené v části C (Jaké osobní údaje zpracováváme?) těchto Zásad zpracování osobních údajů. V případě, že nebudete souhlasit, aby byly Vaše osobní údaje zpracovávány tímto způsobem, můžete podat námitky a my budeme povinni takovéhoto zpracování osobních údajů zanechat;

 • předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely:
 • Vzhledem k tomu, že NFCtron je většinovým společníkem společnosti Clash Ventures s.r.o., IČO 08951632 a tato společnost se podílí svou činností (organizační a administrativní) na činnostech prováděných naší společností a na organizování některých akcí, budou osobní údaje předávány také této námi kontrolované společnosti.

D.2.3.  Pokud u nás vytvoříte požadavek na poskytnutí našich služeb, stejně jako když si u nás založíte uživatelský účet, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje také na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za stejnými účely a stejným způsobem, jako na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme údaje o registrovaných uživatelích (viz část D.2.1 těchto Zásad zpracování osobních údajů).

D.3. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů:

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím emailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí, budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem:

 • vyřízení Vašich požadavků; pokud jste si u nás již vytvořili účet a poskytujeme Vám služby, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s Vámi;
 • evidence Vašich požadavků, abychom mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;
 • prokazování, že jsme Váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou vytvoříte objednávku nebo uplatníte reklamaci.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro provoz služby a 3 roky po jejím ukončení. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

D.4. Pokud nám udělíte svůj souhlas:

Souhlas od Vás můžeme získat v různých situacích, například při užití některých doplňkových služeb v rámci naší aplikace NFCtron Pass, při registraci či přihlášení. Souhlasy získáváme pro různé účely. Podle toho, kdy od Vás souhlas získáme, a především podle účelu, ke kterému je udělen, se liší rozsah zpracování, které na jeho základě můžeme provádět. Účel bude u každého souhlasu vždy uveden tak, abyste se mohli se všemi relevantními informacemi seznámit vždy dříve, než souhlas udělíte. Veškeré souhlasy, které získáváme, jsou zcela dobrovolné a nejste povinni je poskytnout. Své souhlasy můžete odvolat na info@nfctron.com. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.

E. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce, a to:

 • Pořadatelům akcí, o které máte zájem v souvislosti s plněním smlouvy s Vámi, avšak pouze v případě, kdy jsou Vaše osobní údaje pro účast na akci vyžadovány pořadatelem;
 • dceřiné společnosti Clash Ventures s.r.o., IČO: 08951632 z důvodu oprávněného zájmu založeného na organizační a administrativní spolupráci.
F. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. K tomu slouží tento dokument. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně, jelikož toto právo lze využít primárně bezplatně. Pouze při neoprávněných či opakovaných žádostech je z naší strany možné účtovat poplatek, přičemž výše tohoto poplatku bude odvozena od administrativních nákladů na vytvoření kopie a od případné ceny datového nosiče, jiného média a případně ceny za doručení subjektu údajů.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme; nebo
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se však neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (viz část D.)

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu.

Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl/a);
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků; nebo
 • vznesete námitku proti zpracování.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám/sama poskytl/a a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy (viz část D. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část D. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme bez dalšího Vaše osobní údaje zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

G. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet přímo na rozhraní nabízené v rámci Vašeho účtu u služby NFCtron Pass nebo na info@nfctron.com. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce dle povahy žádosti. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu přiměřeně prodloužit, toto prodloužení by však nemělo být delší než tři měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.