Návštěvní řád

 
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
 (Let It Roll 2018 - Milovice - letiště)
 (LIR Events s.r.o.)

1. Úvodní ustanovení
 
1.1         Tento návštěvní řád je směrnicí vydávanou promotérem akce LIR Events s.r.o., IČ 03886671, se sídlem Prokopova 148/15, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239394 (dále jen provozovatela/nebo pořadatel a/nebo promotér), která určuje základní závazná pravidla osob vstupujících do prostor konání akce Let It Roll Open Air 2018 (dále jen areál akce) a využívajících zařízení umístěných v areálu letiště Milovice (dále jen návštěvní řád) v době konání výše uvedené akce tzn. ve dnech – čtvrtek 2. 8. 2018 / pátek 38. 2018 / sobota 4. 8. 2018 / neděle 5. 8. 2018.
 
1.2         Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zajištění požární ochrany, hygieny, zajištění ochrany zdraví a majetku v areálu akce a rovněž zabezpečení ideálních podmínek průběhu všech sportovních, společenských a/nebo kulturních akcí (dále jen akce), které budou pořádány v areálu akce. Cílem návštěvního řádu akce je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry v areálu.
 
1.3         Areálem akce se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí viditelně ohraničené prostory provozovatele na pozemcích letiště v Milovicích (dále jen areál akce). Otevření areálu a jednotlivých prostor areálu akce bude specifikováno cca 14 dní před akcí.
 
1.4     Zakoupením vstupenky a/nebo předložením vstupenky při vstupu do areálu a/nebo vstupem do areálu akcevyjadřuje každý návštěvník souhlas s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu a okamžikem vstupu do areálu akce se tento návštěvní řád stává pro každého návštěvníka závazným, a to po celou dobu pobytu v areálu akce. Návštěvníkem a/nebo veřejností se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba vstupující do areálu akce, a to včetně zástupců médií.
 
1.5         Ustanovení tohoto návštěvního řádu se použijí obdobně i na osoby vstupující do areálu akce na základě zvláštního smluvního vztahu s provozovatelem a/nebo jeho smluvními partnery (dále jen personál).

2. Areál akce
 
2.1         Areál akce slouží návštěvníkům k trávení volného času a k aktivní účasti a sledování akcí, které jsou v areálu pořádány.
 
2.2        Veřejnost může do areálu akce, resp. do jeho příslušně vymezených zón, vstupovat pouze se souhlasem provozovatele a/nebo pouze v návštěvních hodinách a/nebo pouze v souladu s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu. Jakékoliv reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do areálu.
 
2.3      Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu provádí řádně označení pracovníci provozovatele a další k tomu provozovatelem pověřené a řádně označené osoby, bezpečnostní služba, resp. její řádně označení pracovníci, a v rozsahu svých zákonných pravomocí rovněž Policie České republiky a Městská policie města Milovice.
 
2.4          V areálu akce mohou pobývat pouze návštěvníci s platnou vstupenkou (festivalovým náramkem) a/nebo jiným dokladem opravňujícím je k pobytu v areálu, resp. v jeho jednotlivých zónách. Každá osoba v areálu akce je povinna po celou dobu svého pobytu v areálu mít při sobě vstupenku/náramek a/nebo jiný doklad opravňující k pobytu v areálu a na žádost pracovníka pořadatele, pořadatelem pověřené osoby a/nebo bezpečnostní služby bez prodlení prokázat své oprávnění k pobytu v areálu. Náramek opravňující vstup na festival je až do konce festivalu majetkem pořadatele. Náramek může být návštěvníkovi odejmut mimo jiné v případě, že porušuje Návštěvní řád. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu v areálu akce, nemusí být do areálu vpuštěn a/nebo může být z areálu vyveden.
 
2.5           Vstupenka do areálu akce platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a případně také sektor, řadu a místo na ní uvedené. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená a kompletní, tj. s kontrolním ústřižkem a není-li provozovatelem stanoveno jinak, opravňuje pouze k jednomu vstupu do areálu akce. Při opuštění areálu akce pozbývá vstupenka platnosti, pokud na vstupence není výslovně uvedeno jinak. Návštěvník, který hodlá v tentýž den areál akce opětovně navštívit, může být na jeho výslovnou žádost a na základě rozhodnutí / povolení pořadatele označen při opuštění areálu nepřenosnou páskou na ruce, na základě které bude v tentýž den do areálu akce opětovně vpuštěn. Vstupenka je nepřenosná, pokud na vstupence není výslovně uvedeno jinak.
 
2.6         Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek, stejně tak jako osoby, které svým chováním ohrožují bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetku nacházejícího se v areálu akce, pozbývají oprávnění k pobytu v areálu akce a nemusí být do areálu akce vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele, pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu akce vyvedeny. Stejně tak nemusí být do areálu akce vpuštěny a/nebo mohou být z areálu akce vyvedeny osoby, které porušují pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu a/nebo, které nerespektují pokyny pracovníků pořadatele, pořadatelem pověřených osob a/nebo bezpečnostní služby.
 
2.7         Osoby, které nebudou za podmínek dle tohoto návštěvního řádu do areálu akce vpuštěny a/nebo budou z areálu akce vyvedeny, nemají nárok na náhradu uhrazeného vstupného, či jiných nákladů vynaložených na vstup a účast na akcích pořádaných v areálu akce.Osobám uvedeným v tomto ustanovení může být pořadatelem zároveň omezen, či zcela zakázán vstup do areálu akce.
 
2.8         V areálu akce je zakázán prodej tabákových a alkoholických výrobků osobám mladším 18 let. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo zcela zakázat prodej tabákových a alkoholických výrobků po dobu konání vybraných akcí pořádaných v areálu akce. Informace o zvláštním zákazu prodeje tabákových a alkoholických výrobků dle tohoto ustanovení bude vždy vhodně uveřejněna v areálu akce a zároveň bude provozovatelem, nebo bezpečnostní službou dána na vědomí všem dotčeným osobám.

3. Povinnosti návštěvníků
 
3.1         Návštěvníci akce jsou povinni chovat se v jeho areálu akce tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost a/nebo zdraví třetích osob a/nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v areálu akce a dále svým chováním neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat ostatní návštěvníky nad míru odpovídající okolnostem vyplývajícím z průběhu akcí pořádaných v areálu akce.
 
3.2           Návštěvníci akce jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pracovníků pořadatele, osob pověřených pořadatelem a/nebo bezpečnostní služby, jakož i pokyny a nařízení Policie České republiky, Městské policie města Milovice, hasičské služby promotéra a zdravotnické záchranné služby.
 
3.3         Návštěvníci akce jsou povinni respektovat pravidla vyplývající z tohoto návštěvního řádu a obecně závazných právních předpisů, jakož i pravidla slušného chování a dobrých mravů.
 
3.4          Návštěvníci akce mají zakázáno vnášet do areálu akce a/nebo mít v areálu akce v držení zejména následující předměty:
3.4.1​   rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům;
3.4.2​   zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako sečné, bodné, či úderové zbraně či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků;
3.4.3​   leptavé, hořlavé, výbušné, barvící, nebo jiné látky ovlivňující zdraví;
3.4.4   lahve, nádoby, plechovky nebo jiné předměty z lámavých, z tříštivých nebo výjimečně tvrdých materiálů;
3.4.5​   pyrotechniku nebo odpalovací zařízení;
3.4.6​   návykové a omamné látky;
3.4.7   vlastní alkoholické nápoje, plné camel backy a/nebo jídlo; (Do kempu je možné vnést maximálně 24 piv a 1l tvrdého alkoholu nebo vína v plastu či plechu, a to pouze jednou. Vnášení vlastního jídla do kempu je bez omezení.);
3.4.8​   zvířata s výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené osoby;
3.4.9​   materiály propagující politickou stranu nebo hnutí, či jakékoliv politicky zaměřené materiály;
3.4.10​   nadměrná zavazadla;
3.4.11   materiály, které by propagovaly osoby, které nejsou oficiálními partnery provozovatele, a/nebo jakékoliv jiné materiály, jejichž užitím v areálu by mohla být porušena ochrana dobrého jména promotéra a jeho partnerů;
3.4.12​   všechny druhy dronů a jiných létajících či jezdicích modelů včetně modelů na dálkové ovládání a mají zakázáno je provozovat / používat bez předchozího písemného povolení promotéra.
V případě vnášení či dovážení jízdních kol, skateboardů či koloběžek berou návštěvníci na vědomí, že na nich v areálu akce smějí jezdit pouze v místech k tomuto účelu určených.
O nebezpečnosti a/nebo nevhodnosti jednotlivých předmětů vnášených návštěvníkem do areálu akce má právo rozhodnout provozovatel nebo jím pověřené osoby, a to zejména vedoucí pracovníci bezpečnostní služby (např. Supervisor) a/nebo jemu nadřízené osoby, při vstupu do areálu akce, popř. i kdykoliv po vstupu návštěvníka do areálu akce. Rozhodnutí těchto osob je pro návštěvníka areálu závazné. Osoby držící nebezpečné a/nebo nevhodné předměty ve smyslu tohoto článku jsou povinny tyto předměty zanechat na svoji odpovědnost mimo areál akce. V opačném případě pozbývají osoby držící nebezpečné a/nebo nevhodné předměty ve smyslu tohoto článku oprávnění k pobytu v areálu akce a nemusí být do areálu akce vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele, pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu akce vyvedeny.
 
3.5          Návštěvníci jsou povinni umožnit pracovníkům provozovatele, provozovatelem pověřeným osobám a/nebo bezpečnostní službě provést prohlídku vnášených předmětů a zavazadel za účelem kontroly dodržování předchozího ustanovení.
Odmítne-li návštěvník provedení prohlídky dle tohoto ustanovení, pak nemusí být do areálu akce vpuštěn a/nebo může být z areálu akce vyveden.
 
3.6       Návštěvníci akce souhlasí s provedením bezpečnostní prohlídky za účelem kontroly dodržování tohoto návštěvního řádu, a to jak prohlídky zavazadel, tak osobní prohlídky pracovníky provozovatele, provozovatelem pověřenými osobami a/nebo bezpečnostní službou.
V rámci bezpečnostní prohlídky mohou být návštěvníci areálu podrobeni kontrole např. prostřednictvím tomu určených technických prostředků. Odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní prohlídky dle tohoto ustanovení, pak nemusí být do areálu akce vpuštěn a/nebo může být z areálu akce vyveden.
3.6.1​   vnášet do kempu vlastní reproduktory, agregáty a jakékoli nářadí a cokoli na stavbu přístřešků, plachet a nezajištěných konstrukcí. (Je povolen pouze stan o rozměru 3x3m nůžkové konstrukce.)
3.6.2   projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat;
3.6.3   propagovat jakoukoliv politickou stranu nebo hnutí, či výrobek nebo službu;
3.6.4   přelézat, či vstupovat na jakékoliv stavby a zařízení v areálu akce, a to zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stromy, sloupy, střechy, mantinely, podpůrné konstrukce apod.;
3.6.5   vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky, resp. personál a/nebo k nimž nemá odpovídající vstupní oprávnění;
3.6.6​   vhazovat jakékoliv předměty do prostor, v nichž se pohybují návštěvníci, personál nebo účinkující - např. jevišť a hledišť;
3.6.7   sedět a/nebo ležet a/nebo stát a/nebo klečet na zábranách, plotech, nášlapných bariérách a dalších zařízeních či technických prostředcích promotéra a jeho dodavatelů, které nejsou k výše uvedeným činnostem výslovně určeny;
3.6.8​   pořizovat v areálu jakékoliv zvukové, či obrazové záznamy pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu provozovatele;
3.6.9   kouřit v pronajatých stanech, prostorách šapitó stanů a jakýchkoliv jiných prostorách s přístřeškem;
3.6.10   svévolně přemisťovat, či jiným způsobem manipulovat se zařízením a/nebo vybavením promotéra, resp. jeho dodavatelů umístěných v areálu;
3.6.11   jakýmkoliv způsobem manipulovat s rozvody vody, elektrické energie, vzduchu, či jiným zařízením v areálu akce;
3.6.12   ničit jakékoliv zařízení a vybavení umístěné v areálu akce, a to včetně parkových dřevin a travin;
3.6.13   popisovat, polepovat nebo pomalovávat jakékoliv zařízení, vybavení nebo komunikace v areálu akce;
3.6.14   konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat areál akce;
3.6.15​   pohybovat se v areálu mimo komunikace, či mimo komunikace a plochy za tím účelem označené provozovatelem;
3.6.16​   vjíždět do areálu bez předchozího souhlasu, popř. instrukce provozovatele;
3.6.17​   vyhrožovat násilím a/nebo se jej dopustit vůči jednotlivci a/nebo skupině osob a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat.
 
3.7         Návštěvníci a personál akce jsou s ohledem na oblast požární ochrany zejména povinni:
3.7.1​   počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru;
3.7.2​   respektovat zákaz - zakládání oh, zapalování a/nebo odstřelování jakékoliv pyrotechnikyareálu akce či v jeho sousedství;
3.7.3​   v případě zjištění požáru postupovat v souladu s požární poplachovou směrnicí, která je přílohou tohoto návštěvního řádu;
3.7.4   respektovat zákaz rozdělávání ohně v celém areálu akce;
3.7.5   respektovat zákaz používání grilů v kempech v areálu akce bez přítomnosti dozorující dospělé osoby, v blízkosti stanů, hořlavin a jiných předmětů hrozících vznícením;
3.7.6   respektovat zákaz používání grilů v kempech v areálu akce s použitím tlakových nádob na stlačené plyny;
3.7.7   respektovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve stanech v kempech v areálu akce;
3.7.8​   respektovat zákaz plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs;
3.7.9   respektovat zákaz vypouštění tzv. „lampionů štěstí“, známých též jako „létající přání“.
 
3.8         Návštěvníci nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu a/nebo v rozporu s podmínkami uděleného písemného souhlasu provozovatele vykonávat v areálu akce jakoukoliv podnikatelskou nebo obdobnou činnost, či ostatním návštěvníkům rozdávat a/nebo prodávat jakékoliv předměty, a to včetně novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů apod., nebo uvnitř areálu skladovat jakékoliv předměty.
 
3.9         Návštěvníci se při vstupu do jednotlivých částí areálu akce seznámí s provozním řádem/provozními podmínkami předmětného prostoru a jsou povinni se tímto provozním řádem/podmínkami v příslušném prostoru řídit a respektovat pokyny pořadatele, resp. jím pověřených osob.

4. Odpovědnost za škodu
 
4.1         Vstup a užívání areálu akce uskutečňují návštěvníci na vlastní nebezpečí a návštěvníci jsou povinni si v areálu akce počínat tak, aby předcházeli vzniku škod na zdraví a/nebo majetku, a to jak na vlastním, tak na zdraví nebo majetku třetích osob. Pořadatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu na zdraví a/nebo majetku vzniklou na straně návštěvníka zaviněním jiného návštěvníka a/nebo návštěvníků, a to jak v případě úmyslného, tak ani neúmyslného jednání, kterým by škoda byla způsobena. Škodu lze uplatnit výhradně přímo na osobě a/nebo osobách, která/které svým jednáním danou škodu způsobila/způsobily.
 
4.2         Návštěvníci jsou povinni odkládat věci pouze na místech k tomuto účelu přímo vyhrazených provozovatelem. Provozovatel neodpovídá za ztrátu věcí mimo místa jím vyhrazená k odkládání či úschově. Věci odložené mimo místa k tomuto účelu vyhrazená provozovatelem mohou být provozovatelem z důvodu bezpečnosti odstraněny a dále s nimi bude provozovatelem nakládáno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 
4.3         Návštěvníci jsou povinni odevzdat provozovateli, provozovatelem pověřené osobě a/nebo bezpečnostní službě všechny předměty nalezené v areálu akce. V případě, že návštěvníci v areálu akce naleznou jakékoliv podezřelé předměty, či předměty, jež jsou způsobilé ohrozit majetek, životy a/nebo zdraví třetích osob, jsou povinni bezodkladně informovat provozovatele, provozovatelem pověřené osoby, bezpečnostní službu. Každý návštěvník odpovídá provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě za škodu vzniklou v důsledku jeho porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu a/nebo jiných závazných právních předpisů.
 
4.4         Provozovatel je oprávněn požadovat na návštěvníkovi vydání věci, kterou byla způsobena provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě úraz a/nebo škoda.
 
4.5          Návštěvníci jsou povinni informovat provozovatele a/nebo bezpečnostní službu o jakýchkoliv úrazech a/nebo vzniku škody v areálu akce.
 
4.6         V případě evakuace areálu akce resp. jeho částí, či jiných mimořádných situací jsou návštěvníci povinni dodržovat „Požární poplachovou směrnici“ a evakuační řád areálu a řídit se pokyny provozovatele, provozovatelem pověřených osob, bezpečnostní služby a/nebo složek integrovaného záchranného systému. Požární poplachová směrnice tvoří přílohu tohoto návštěvního řádu.

5. Ostatní ustanovení
 
5.1          Vstupem do areálu akce návštěvníci souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané v areálu akce pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané v areálu akce pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou.
 
5.2          Návštěvníci akce dále berou na vědomí, že v areálu akce mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Za tímto účelem návštěvníci akce udělují vstupem do areálu pořadateli, resp. promotérem pověřeným osobám pořizujícím zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství ve smyslu § 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, souhlas s pořízením jejich podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, které se návštěvníků týkají nebo se týkají jejich projevů osobní povahy, a souhlasí s jejich volným použitím a šířením, a to bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a rozsahu využití, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

6. Závěrečná ustanovení
 
6.1         Pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu mohou být dále doplňována pravidly vztahujícími se k jednotlivým akcím pořádaným v areálu akce nebo jeho částem. Takováto doplňující pravidla budou vždy vhodně uveřejněna v areálu akce a/nebo jeho části, či k dispozici u provozovatele, nebo u bezpečnostní služby a návštěvníci jsou povinni je dodržovat.
 
6.2          Nedílnou součást tohoto řádu tvoří příloha: Požární poplachová směrnice

 
Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne [01. 08. 2018]
Praze dne 17. 07. 2018
 
P. T. Zdeněk Souček v.r.,
jednatel LIR Events s.r.o.